Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych

Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych

Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych to forma podwyższania kwalifikacji parafialnych doradców życia rodzinnego posiadających aktualną misję kanoniczną, mających doświadczenie pracy jako doradca.

 

2023 rok: 30.IX.; 7.X.; 25.XI.; 9.XII.
2024 rok: 20.I.; 17.II.; 9.III.; 20.IV.; 18.V.; 22.VI.

Tematy studium:

30.09.2023 – Profil doradcy. Zasady prowadzenia konsultacji i wywiadu w poradni. Diagnoza problemu. (mgr Michał Jurkiewicz).
07.10.2023 – Rodzaje problemów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.
(mgr Małgorzata Nitecka).
25.11.2023 –   9:00 – 10:30 –
Wybrane aspekty prawne dotyczące udzielania pomocy w poradni. (mgr Paulina Pogoda-Cisło).
                          11:00 – 18:00 – Praca z rodziną w sytuacji zaburzeń psychicznych (ks. dr Michał Zurzycki).
09.12.2023
Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń seksualnych. (dr Stanisława Mielimąka).
20.01.2024 – Żałoba. Wsparcie przy stratach. (dr n. hum. Renata Kleszcz- Szczyrba).
17.02.2024 – Zespół stresu pourazowego (PTSD), interwencja kryzysowa. (mgr Magdalena Zorychta).
09.03.2024 – Funkcjonowanie rodziny w sytuacji uzależnienia i współuzależnienia. (mgr Elżbieta Łabojko).
20.04.2024 – Wsparcie rozwojowe w sferach emocjonalnej, duchowej oraz pełnieniu ról rodzinnych. (Ks. dr Wojciech Maciążek)
18.05.2024 – Dialog motywujący jako narzędzie pomocy. (mgr s. Anna Bałchan).
22.06.2024 – Zjawisko przemocy w rodzinie – charakterystyka problemu i pomoc. (mgr Dorota Zaporowska).

REGULAMIN STUDIUM POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Uczestnik studium jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem
do
Szkolenia i zaakceptowania jego postanowień.
2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a) Organizator Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej,
b) Doradca Doradca Życia Rodzinnego Diecezji Gliwickiej,
c) Szkolenie Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych.

          § 1

1. Regulamin organizacyjny Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, określa szczegółowe
warunki i tryb odbywania szkolenia dla doradców życia rodzinnego diecezji gliwickiej,
organizowanego przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej w Gliwicach.

2. Czas trwania Szkolenia: 10 miesięcy od września do czerwca (jedna sobota w miesiącu,
w godzinach od 9 do 18, w tym godzinna przerwa obiadowa). Łącznie 80h dydaktycznych.

3. Celem Szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności doradców z zakresu
wsparcia i pomocy osobom będącym w kryzysie.

4. Zajęcia mają charakter teoretycznopraktyczny, to znaczy będą prowadzone w formie mikro
wykładów oraz zajęć warsztatowych w systemie stacjonarnym.

5. Maksymalna liczba uczestników Szkolenia to 20 osób, minimalna 16 osób.

6. Opłaty związane z prowadzeniem Szkolenia ponosi Doradca.

7. Wysokość opłaty za Szkolenie wynosi 1000 złotych, płatne na konto Organizatora
Nr : Pekao S.A. 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

tytuł wpłaty „darowizna na cele kultu religijnego (studium pomocy)”

w następujących transzach:

a) kwota wpisowego 200 najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia oraz po
otrzymaniu potwierdzenia udziału przez Organizatora,

b) 800 zł w dwóch ratach po 400 na semestr lub po 100 złotych miesięcznie przez ostatnie
8 miesięcy trwania Szkolenia.

          § 2

1. W Szkoleniu uczestniczą Doradcy, którzy decyzją Organizatora zostali zakwalifikowani.
2. Warunkiem przystąpienia do Szkolenia jest:

a) ukończenie Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego lub studiów o kierunku Nauki o rodzinie,

b) posiadanie aktualnej misji kanonicznej uprawniającej do posługi jako Doradca w Diecezji
Gliwickiej,

c) posiadanie 2 letniego okresu posługi jako Doradca w okresie ostatnich pięciu lat,

d)
złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego na Szkolenie w formie elektronicznej,
e)
dopuszczenie do odbycia Szkolenia przez Organizatora,
f)
wpłacenie wpisowego.

          § 3

1. Do obowiązków Organizatora Szkolenia należy:
a) ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem szkolenia i sprawowanie nadzoru
nad realizacją tego planu,

b) wskazanie wykładowców prowadzących Szkolenie,

c) wskazanie miejsca Szkolenia,

d) prowadzenie dokumentacji Szkolenia,

e) poinformowanie zakwalifikowanych kandydatów o odwołaniu Szkolenia w przypadku braku
minimalnej ilości kandydatów lub innych sytuacji niezależnych od Organizatora
uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia.

2. Do obowiązków wykładowców należy:

a) przedstawienie treści programowych w sposób zrozumiały dla doradców,

b) prowadzenie wykładów i ćwiczeń zgodnie z aktualną wiedzą,

c) przestrzeganie czasu i terminu zajęć,

d) wykorzystywanie najnowszych metod i środków dydaktycznych,

e) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

          § 4

1. Doradca ma prawo :
a) uzyskać wiadomości teoretyczne i praktyczne zgodnie z aktualnym stanem wiedzy,

b) ocenić metody i sposób prowadzenia Szkolenia za pomocą anonimowej ankiety,

c) do usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w ilości 10 % (z całości godzin Szkolenia),
która powinna zostać wcześniej zgłoszona Organizatorowi.

2. Doradca zobowiązany jest do:

a) czynnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach Szkolenia,

b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uzupełnić dany temat z kolejnym
rocznikiem Szkolenia,

c) pokryć koszty Szkolenia w terminach wskazanych przez Organizatora,

d) zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora Szkolenia w przypadku rezygnacji z udziału
w Szkoleniu w trakcie jego trwania,

e) zachowania tajemnicy w zakresie omawianych przypadków.

W sytuacji, gdy Doradca zorientuje się, że zna osoby występujące w omawianych przypadkach
powinien przerwać zajęcia i zgłosić ten fakt prowadzącemu Szkolenie.

           § 5

1. W przypadku długiej nieobecności spowodowanej sytuacją uniemożliwiającą ukończenie
Szkolenia, Organizator indywidualnie rozpatrzy możliwość kontynuowania kształcenia.
W przypadku braku możliwości uzupełnienia zajęć skreśli z listy uczestników.

2. Organizator ma prawo skreślić Doradcę z listy uczestników Szkolenia:

a) w sytuacji nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez Doradcę,

b) w sytuacji rozpoznania stanu zagrożenia zdrowia Doradcy.

          § 6

1. Warunkiem ukończenia Szkolenia jest:
a) uczestniczenie we wszystkich zajęciach,

b) czynny udział w zajęciach teoretycznych i warsztatowych,

c) uregulowanie w całości opłaty za szkolenie.

2. Doradca po spełnieniu warunków do ukończenia Szkolenia otrzyma dyplom ukończenia
Studium Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych, uprawniający do posługi w ramach poradni życia
rodzinnego na terenie diecezji gliwickiej łącznie z ważną misją kanoniczną wydaną przez
Wydział Duszpasterstwa Rodzin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bieżących zmian w terminach i planie Szkolenia
w sytuacjach tego wymagających.

4. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Organizator
Szkolenia może zdecydować o wstrzymaniu zajęć lub/i wydłużeniu okresu Szkolenia.

          § 7

Doradca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą klauzulą RODO.
Zgodnie z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu
13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie (dalej Dekret) pragniemy
poinformować, że administratorem Państwa danych będzie Duszpasterstwo Rodzin Diecezji
Gliwickiej.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu,
adres email, adres pocztowy, dane na temat zdrowia i sytuacji zawodowej, będzie uznane jako
zgoda na ich przetwarzanie (art. 7, ust. 1, pkt. 1 Dekretu). Na tej podstawie będą one
przetwarzane w celu organizowania Szkolenia.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od zakończenia wydarzenia,
w celach statystycznych i możliwości wystawienia duplikatu zaświadczenia na wniosek
uprawnionych osób.

Jednocześnie informujemy, że:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom zarówno w kraju, jak i poza jego
granicami, nie będą też podlegały ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu.

Podanie danych wymienionych w pkt. 1 jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do
udziału w Szkoleniu.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Informujemy również o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych jednakże
niektóre z tych żądań mogą spowodować uniemożliwienie udziału w Szkoleniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor
Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01015 Warszawa, email:
kiod@episkopat.pl. Więcej informacji na stronie: https://kiod.episkopat.pl/

Przejdź do strony z materiałami do zajęć: MATERIAŁY