Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego

Studium Życia Rodzinnego powołane w roku 2005 pod patronatem ks. biskupa ordynariusza jest prowadzone przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej. Nauka trwa dwa lata (4 sem), a zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach od 9 do 18.

Studium jest kierowane do każdego kto chciałby:

 • uzupełnić wiedzę na temat małżeństwa i rodziny
 • profilaktycznie uprzedzać konflikty w swoim małżeństwie, rodzinie
 • być prawdziwie kochającym małżonkiem
 • być odpowiedzialnym rodzicem
 • pomagać innym w trudnościach małżeńskich i rodzinnych
 • przygotować się do życia w małżeństwie i rodzinie
 • upewnić się w swoim wyborze powołania
 • nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia prawidłowego dialogu
 • przygotować się do posługi w parafii dla małżeństw i rodzin
 • być obrońcą życia poczętego

 

To tylko wybrane korzyści z wielu jakie zapewniamy poprzez zapraszanie szanowanych wykładowców z wielu uczelni i środowisk Kościoła.

Przy wyborze wykładowców kierujemy się przede wszystkim:
– dobrą znajomością tematu
– rzetelnością w realizacji tematu
– umiejętnością ukazywania wartości chrześcijańskich w kontekście realizowanego tematu
– doświadczeniem życiowym prelegentów
– dobrym kontaktem prowadzącego ze słuchaczem
– wykorzystaniem metod aktywizujących w trakcie wykładów przez wykładowcę

Naszymi stałymi wykładowcami są:

– ks. dr Michał Zurzycki – diecezjalny duszpasterz rodzin, psychoterapeuta

– mgr-lic. teol. Ks. Eugeniusz Gogoliński – były wieloletni duszpasterz rodzin

– ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społ. Wydz. Teol. U.O.

– ks. dr Łukasz Florczyk – biblista U.O.

– ks. dr Rafał Dappa – prawo kanoniczne – przewodniczący Trybunału Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej

– dr Stanisława Mielimąka – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii U.Ś.

– dr Marek Babik – wykładowca Ignatianum w Krakowie

– mgr Katarzyna Kamińska Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, świecki teolog, instruktor NPR

– mgr Michał Jurkiewicz – diecezjalny doradca życia rodzinnego, psychoterapeuta, mediator, instruktor NPR

– mgr Agnieszka Kafka – Prezes PSNNPR oddział śląski, instruktor NPR, doradca życia rodzinnego

– mgr Małgorzata Nitecka – psycholog, trener PTP

– mgr Teresa Plewa – doradca życia rodzinnego

– mgr Katarzyna Asztabska – międzynarodowy konsultant Laktacyjny IBCLC

– mgr Marek Wójcik- doradca życia rodzinnego – diecezji Bielsko-Żywieckiej

– mgr Elżbieta Łabojko – specjalista terapii uzależnień

– mgr Iwona Łyda – radca prawny

– dr Kornelia Czogalik – doradca życia rodzinnego, świecki teolog, nauczyciel NPR

W realizacji programu Studium (ok. 150 godzin zegarowych), łączącego elementy formacyjne, studyjne i warsztatowe przewodnikami będą doświadczeni specjaliści. Podejmowane będą tematy dotyczące małżeństwa i rodziny w aspekcie teologicznym, etycznym, psychologicznym, biologicznym i prawnym oraz zajęcia warsztatowe dotyczące dynamiki grupy i nauczania metody Naturalnego Planowania Rodziny.

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, raz w miesiącu w soboty godz. 9-18 (godz. 13-14 przerwa obiadowa) i jeden weekend wyjazdowy.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, uzyskując wiedzę i  uprawnienia do prowadzenia: prelekcji na temat małżeństwa i rodziny, Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego, katechez i spotkań dla młodzieży oraz nauki metody Naturalnego Planowania Rodziny objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia. Posiadanie w/w  dyplomu uprawnia do działalności na terenie Kościoła Katolickiego Diecezji Gliwickiej na podstawie misji kanonicznej wydanej przez Biskupa Diecezji Gliwickiej za rekomendacją duszpasterstwa rodzin.

 

Organizacja Studium

 • Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
 • Zajęcia: jedna sobota miesiąca od września do czerwca i weekend wyjazdowy w listopadzie.
 • Czas zajęć: 9:00 do 18:00 (z przerwą obiadową od 13-14)
 • Miejsce: Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A, 44-100 Gliwice.
 • Odpłatność: 250,- zł semestr (możliwy upust dla małżonków i osób blisko spokrewnionych)
 • Termin składania podań – do pierwszych zajęć

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do studium (podanie powinno zawierać dane osobowe,
  teleadresowe, parafię z miejscowością kandydata).
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • Opinia księdza proboszcza.
 • Fotografia – 1 szt.

Dokumenty można złożyć:– osobiście w Centrum Edukacjnym Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a Gliwice (w trakcie dyżurów)

– przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@dorodzin.pl

– w przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego z tej strony wystarczy przynieść dokumenty na pierwsze zajęcia.


Opłaty:

Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego istnieje dzięki ofiarności naszych studentów, którzy są proszeni o wpłatę darowizny w wysokości niemniej niż 250,- zł na semestr, przeznaczanej na organizację studium (prelegenci, materiały dla studentów, koszty administracji). Małżeństwa, osoby spokrewnione ze sobą, narzeczeni (którzy będą korzystać z jednego kompletu materiałów), proszeni są o wpłatę kwoty nie mniejszej niż 200,- zł za semestr od osoby.

Dane do wypisania przelewu na oryginalnym druku:

DUSZPASTERSTWO RODZIN DIECEZJI GLIWICKIEJ

ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao S.A. I Oddział Gliwice

NR 78 1240 1343 1111 0010 0621 2620

Proszę wpisać tytuł wpłaty: SŻR. Sem. …(za który semestr)…

Dodatkowe informacje:

Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie tel. 032 279 03 67, kom. 507 38 99 48, 501 397 904

email: biuro@dorodzin.pl

Dokumenty

Kwestionariusz osobowy słuchacza Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego Kwest_os_2019

Program Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

I. Nauka Kościoła o Małżeństwie i rodzinie.

1. Biblia o małżeństwie i rodzinie.

2. Dokumenty Kościoła o małżeństwie i rodzinie.

3. Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

4. Teologia małżeństwa i rodziny.

5. Małżeństwo w prawie kanonicznym.

II. Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

1. Wychowanie do miłości.

2. Psychologia małżeństwa i rodziny.

3. Społeczne zagrożenia życia rodzinnego.

4. Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.

5. Budowanie więzi w małżeństwie poprzez umiejetność okazywania uczuć i dialog interpersonalny.

6. Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.

7. Pomoc osobie uzależnionej i współuzależnionej.

III. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

IV. Wybrane zagadnienia z seksuologii – etyka seksualna, bioetyka.

1. Etyka w życiu małżeńskim i rodzinnym.

2. Elementy bioetyki.

3. Natura ludzkiej seksualności i jej rozwój.

4. Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna.

V. Zagadnienia z fizjologii płodności i metod Naturalnego Planowania Rodziny – biomedycyna.

1. Fizjologia, anatomia i endokrynologia układu płciowego człowieka, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.

2. Poczęcieczłowieka, okres ciąży, poród, naturalne karmienie.

3. Sztuczna regulacja poczęć. Sztuczna prokreacja.

4. Metody Naturalnego Planowania Rodziny: Metoda wielowskaźnikowa-podwójnego sprawdzenia i NaProTechnology.

VI. Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy warsztatowej i grupowej.

1. Warsztaty w komunikacji interpersonalnej.

2. Metodyka pracy warsztatowej.

3. Praca z grupą, zajęcia integracyjne.

4. Metodyka prowadzenia prelekcji – vademecum prelegenta.

Statut Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

„Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w  tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo, Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.”

List do Rodzin Gratissimam Sane Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzym 02.02.1994r.

W oparciu o Dokumenty Kościoła Katolickiego mówiące o potrzebie apostolstwa na rzecz rodziny i aktualną potrzebę duszpasterską Kościoła lokalnego Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej powołuje z dniem 10 września 2005r. Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach pod patronatem Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Ks. Jana Wieczorka.

I.   Cel Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

1. Celem DSŻR jest przygotowanie:

a) parafialnych doradców życia rodzinnego,

b) osób tworzących zespoły pastoralne przygotowujących młodzież ponadgimnazjalną do małżeństwa w ramach katechez przyparafialnych,

c) małżonków i rodziców do lepszego pełnienia swych ról w rodzinie,

poprzez pogłębioną refleksję naukową i chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę.

d)  narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

II.   Organizacja i władze Studium

1. DSŻR podlega bezpośrednio Referatowi Duszpasterstwa Rodzin Diecezjalnej Kurii w Gliwicach.

2. Władzą dla DSŻR w Gliwicach są: Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i ściśle z nim współpracujący Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.

3. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego powołują prelegentów do pracy w studium.

4. Studium jest finansowane ze środków, które są zobowiązani przekazać słuchacze w wysokości 250 zł. za semestr, w terminach podanych w rozdziale III, pkt. 3 i 4.

Jeżeli w zajęciach Studium uczestniczą osoby blisko spokrewnione, narzeczeni lub para małżonków, to istnieje możliwość obniżenia czesnego.

5. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego czuwają nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Studium.

6. Organizatorzy Studium mogą odwołać rozpoczęcie nowego rocznika w przypadku niewystarczającego naboru – poniżej 13 osób.

7. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w porozumieniu z Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego występują z prośbą do Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej o udzielenie misji kanonicznej absolwentom Studium.

8. Wykładowcami DSŻR są profesorowie Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w Opolu oraz zaproszeni specjaliści.

III.   Słuchacze DSŻR

1. DSŻR posiada słuchaczy zwyczajnych i tzw. „wolnych”

a) słuchacze zwyczajni otrzymują dyplom ukończenia DSŻR oraz mogą otrzymać misję kanoniczną,

b) słuchacze „wolni” otrzymują dyplom ukończenia Studium, bez możliwości otrzymania misji kanonicznej.

2. O przyjęciu do Studium decydują Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.

3. Warunkiem przyjęcia są:

a) złożenie podania – prośby o przyjęcie do Studium,

b) przedłożenie pisemnej opinii Księdza Proboszcza o kandydacie,

c) uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł. do dnia 30 września br. na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

4. Słuchacz Studium jest zobowiązany do wpłat za kolejne semestry do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

5. Osoby, które nie uiszczą w terminie czesnego zostaną skreślone z listy słuchaczy Studium – po jednorazowym wezwaniu do zapłaty.

IV.   Studia

1. DSŻR trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (II -ga sobota miesiąca) od września do czerwca. Jeden semestr obejmuje 5 zjazdów, oraz jeden warsztat wyjazdowy dwudniowy.

2. Formacja teologiczna ma na celu poznanie nauki katolickiej o małżeństwie i rodzinie w oparciu  o dokładną znajomość źródeł Objawienia w ścisłej łączności z Magisterium Kościoła Katolickiego.

3. Formacja warsztatowa ma wyrobić umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą oraz poznanie metody Naturalnego Planowania Rodziny.

4. Po ukończeniu Studium absolwent otrzymuje dyplom DSŻR, który może być podstawą do otrzymania misji kanonicznej. Dyplom będzie honorowany tylko przez instytucje kościelne.

5. Słuchacze zwyczajni mogą przystąpić do egzaminu II° w celu uzyskania dyplomu państwowego – Nauczyciela NPR Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

6. Do otrzymania dyplomu ukończenia DSŻR i misji kanonicznej wymaga się:

a) wysłuchania przez dwa lata wykładów przewidzianych programem – możliwa usprawiedliwiona nieobecność na 4 wykładach,

b) uczestniczenia w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą – wymagana obecność na wszystkich zajęciach,

c) uczestniczenia w ćwiczeniach nauki metody NPR – każda nieobecność musi być indywidualnie z prowadzącym uzupełniona do następnych zajęć,

d) zaliczenia wszystkich testów kontrolnych przewidzianych programem,

e) przedłożenia pracy dyplomowej oraz jej obrony,

f) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu I°  metody wielowskaźnikowej – podwójnego sprawdzenia (angielskiej).

7. Słuchacze “wolni” otrzymują dyplom ukończenia Studium przy frekwencji wynoszącej minimum 70% wszystkich zjazdów.

V.   Ramowy program DR

1. Program DSŻR obejmuje pięć bloków tematycznych.

2.  Blok I – Nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie – teologia i biblia.

– Biblia o małżeństwie i rodzinie.

– Nauka o małżeństwie i rodzinie w Dokumentach Kościoła.

– Teologia małżeństwa i rodziny.

– Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

3.  Blok II – Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

– Rozwój i dojrzewanie do miłości (wybór drogi powołania).

– Psychologia małżeństwa i rodziny.

– Społeczne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego.

– Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.

4. Blok III – Wybrane zagadnienia z seksuologii

– Natura ludzkiej seksualności (kobieta i mężczyzna) i jej rozwój.

– Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna

– Etyka w życiu małżeńskim.

– Elementy bioetyki: sztuczna regulacja poczęć (antykoncepcja, aborcja), sztuczna prokreacja (zapłodnienie pozaustrojowe, sztuczna inseminacja, klonowanie), diagnostyka prenatalna, eutanazja.

5.  Blok IV – Zagadnienia z fizjologii płodności i planowania rodziny.

– Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.

– Poczęcie człowieka, okres ciąży, poród, naturalne karmienie piersią.

– Metody Naturalnego Planowania Rodziny – istota, historia, skuteczność, rodzaje.

– Metoda wielowskaźnikowa – podwójnego sprawdzenia (angielska). Zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart.

6.  Blok V – Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy warsztatowej i grupowej.