Jak zostać doradcą życia rodzinnego.

Zasady posługi Parafialnego Doradcy Życia Rodzinnego w Diecezji Gliwickiej

I. Parafialny Doradca Życia Rodzinnego

Parafialnymi Doradcami Życia Rodzinnego mogą być odpowiednio przygotowane osoby świeckie z ważnymi misjami kanonicznymi wydanymi przez Referat Duszpasterstwa Rodzin w imieniu Biskupa Gliwickiego. Doradca zobowiązany jest do kierowania się  katolicką wizją osoby, małżeństwa i płciowości. Parafialnego Doradcę Życia Rodzinnego angażuje proboszcz.

1. Doradcą Życia Rodzinnego może być osoba:

 • W wieku 25-65 lat (w szczególnych przypadkach Referat Duszpasterstwa Rodzin może zmienić zakres wiekowy);
 • Posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie oraz przygotowanie z zakresu psychologii, teologii małżeństwa i rodziny – dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego, lub studia magisterskie, lub podyplomowe z zakresu nauk o rodzinie (w szczególnych przypadkach Referat Duszpasterstwa Rodzin może odstąpić od wymogu wykształcenia);
 • Legitymująca się ważnym dyplomem nauczyciela lub instruktora metody objawowo-termicznej – podwójnego sprawdzenia (w szczególnych przypadkach Referat Duszpasterstwa Rodzin może odstąpić od tego wymogu);
 • Odznaczająca się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 • Posiadająca cechy osobowości takie jak: wyobraźnię psychologiczną, spostrzegawczość, dojrzałość oraz wolność od uprzedzeń i fanatyzmu religijnego;
 • Posiadająca odpowiednią formację religijną;
 • Ciesząca się nieposzlakowaną opinią;
 • Posiadająca pozytywną opinię proboszcza miejsca zamieszkania lub posługi.

2. Zadania Parafialnego Doradcy Życia Rodzinnego

Do zadań parafialnego doradcy życia rodzinnego należy ścisła współpraca z Referatem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej, Dekanalnym i/lub Rejonowym Duszpasterstwem Rodzin oraz Proboszczem miejsca posługi w zakresie formacji i wspierania narzeczonych, małżeństw i rodzin, a w szczególności:

 • Prowadzenie indywidualnych spotkań dla narzeczonych w poradni życia rodzinnego i katechez przedmałżeńskich w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa zgodnie z wytycznymi Referatu Duszpasterstwa Rodzin;
 • Wspomaganie małżeństw i rodzin poprzez udzielanie pomocy w ramach poradni, prowadzenie prelekcji, konferencji, katechez i warsztatów;
 • Promowanie i nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metody objawowo-termicznej – podwójnego sprawdzenia;
 • Prowadzenie ewidencji działalności parafialnej poradni życia rodzinnego;
 • Rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Referat Duszpasterstwa Rodzin;
 • Wspomaganie proboszcza w organizowaniu uroczystości i nabożeństw dla małżeństw i rodzin, takich jak: Dzień Świętości Życia, jubileusze małżeńskie, festyny i pielgrzymki dla rodzin;
 • Prowadzenie spotkań dla młodzieży w ramach przygotowania bliższego do małżeństwa;
 • Pomoc w przygotowywaniu materiałów duszpasterstwa rodzin;
 • Stałe i systematyczne pogłębianie swojej wiedzy i duchowości przez udział w formacji i szkoleniach organizowanych przez Referat Duszpasterstwa Rodzin, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny;
 • Sporządzanie sprawozdań za rok kalendarzowy z działalności parafialnej poradni i prowadzonych katechez przedmałżeńskich oraz przekazywanie ich, po akceptacji proboszcza do Referatu Duszpasterstwa (do dnia 15 stycznia następnego roku);
 • Informowanie Referatu Duszpasterstwa Rodzin o dłuższych przerwach (powyżej 1 miesiąca) lub zakończeniu posługi;
 • Informowanie Referatu Duszpasterstwa Rodzin o przyczynach nieobecności na obowiązkowych spotkaniach.

II. Procedura ubiegania się o misję kanoniczną Parafialnego Doradcy Życia Rodzinnego

1.Zgłoszenie

Kandydat na doradcę życia rodzinnego zgłasza się do Referatu Duszpasterstwa Rodzin, który kwalifikuje kandydaturę.
Kandydat ubiegający się o misję kanoniczną doradcy życia rodzinnego powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • Dyplom ukończenia Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego lub studiów z zakresu nauk o rodzinie;
 • Dyplom nauczyciela lub instruktora metody objawowo-termicznej – podwójnego sprawdzenia;
 • Opinię proboszcza miejsca podejmowanej posługi lub zamieszkania;
 • Zdjęcie formatu legitymacyjnego.

2. Pierwszej misji kanonicznej – stażowej udziela się na okres próbny wynoszący 1 rok.

W trakcie tego okresu stażysta zobowiązany jest do odbycia praktyki stażowej w wyznaczonej poradni życia rodzinnego oraz uzyskania dyplomu nauczyciela NPR. Po okresie stażowym, jeśli doradca nie uzyska dyplomu nauczyciela metody objawowo-termicznej – podwójnego sprawdzenia, misja może być wydana na kolejny rok, celem spełnienia wyżej podanych wymogów.

3. Przedłużenie misji kanonicznej doradcy życia rodzinnego

Warunkiem koniecznym do przedłużenia misji kanonicznej na okres 3 lat, poza właściwym wypełnieniem powierzonych obowiązków, jest stała formacja doradcy życia rodzinnego.

Doradca jest zobowiązany uczestniczyć w okresie ważności misji:

 • W minimum 4 spotkaniach dekanalnych (jesiennych i wiosennych) doradców życia rodzinnego;
 • W przynajmniej dwóch konwentach wielkanocnych Duszpasterstwa Rodzin lub rekolekcjach dla doradców życia rodzinnego;
 • Przynajmniej raz w organizowanych przez Referat Duszpasterstwa Rodzin szkoleniach lub konferencjach specjalistycznych;
 • W weryfikacji misji przeprowadzanej przez Referat Duszpasterstwa Rodzin;
 • Przynajmniej raz pielgrzymkach: Diecezjalnej Rodzin do Rud i Ogólnopolskiej na Jasną Górę.

Kolejna misja jest udzielana na okres 3 lat.

4. Rodzaje misji kanonicznej

Referat Duszpasterstwa Rodzin wydaje dwa rodzaje misji kanonicznych:

 • do prelekcji nt. małżeństwa i rodziny;
 • do prowadzenia parafialnej poradni życia rodzinnego, w tym nauczania metody objawowo-termicznej – podwójnego sprawdzenia, udzielania pomocy zgłaszającym się osobom w ramach pierwszego kontaktu i głoszenia prelekcji z zakresu małżeństwa i rodziny.

5. Cofnięcie misji kanonicznej

Misja kanoniczna doradcy życia rodzinnego może zostać cofnięta przez Referat Duszpasterstwa Rodzin w następujących przypadkach:

 • Nierealizowanie zobowiązań i zadań wynikających z podjętej posługi;
 • Niezgodności treści przekazywanych przez doradcę z doktryną Kościoła Katolickiego;
 • Zgorszenie publiczne wywołane zachowaniem doradcy;
 • Poważne naruszenie prawa cywilnego i/lub kościelnego przez doradcę.

6. Rezygnacja z posługi doradcy życia rodzinnego

Doradca życia rodzinnego może sam podjąć decyzję o rezygnacji z posługi i powinien:

 • Odpowiednio wcześniej poinformować o swojej decyzji:
 • proboszcza parafii, w której posługuje;
 • Referat Duszpasterstwa Rodzin – w formie pisemnej z podaniem daty i przyczyny rezygnacji z posługi;
 • Zwrócić misję kanoniczną do Referatu Duszpasterstwa Rodzin;
 • Wprowadzić swojego następcę, jeżeli jest taka osoba.

III. Inne osoby świeckie posługujące w ramach Duszpasterstwa Rodzin

Oprócz Doradców Życia Rodzinnego w parafialnym duszpasterstwie rodzin posługują inne osoby świeckie, takie jak:

 • Animatorzy przygotowania bliższego do małżeństwa;
 • Prelegenci katechez przedmałżeńskich;

W/w osoby działające na rzecz duszpasterstwa rodzin muszą posiadać misję kanoniczną do głoszenia prelekcji nt. małżeństwa i rodziny. O przyznanie misji występuje do Referatu Duszpasterstwa Rodzin proboszcz parafii lub ksiądz koordynator danej formy działalności. Zasady wystawiania, przedłużania i cofnięcia misji w tych przypadkach obowiązują jak doradców życia rodzinnego.

Inne osoby świeckie mogą posługiwać na rzecz narzeczonych, małżeństw i rodzin w parafii za zgodą proboszcza lub Referatu Duszpasterstwa Rodzin.