Studium Życia Rodzinnego

studium

Interesujesz się tematami małżeństwa i rodziny?

Chcesz lepiej pełnić rolę małżonka?

Chcesz poprawić relację z dziećmi, teściami, rodziną?

Chcesz lepiej przygotować się do sakramentu małżeństwa?

Zapisz się do Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego!

Czytaj więcej
  Wzory dokumentów, nagrania wykładów, skrypty

 

Czytaj więcej
     

S T A T U T

Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

 

„Wychowawca jest osobą, która „rodzi" w znaczeniu duchowym. Wychowanie w  tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo, Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego."

List do Rodzin Gratissimam Sane
Ojca Świętego Jana Pawła II,
Rzym 02.02.1994r.

 

W oparciu o Dokumenty Kościoła Katolickiego mówiące o potrzebie apostolstwa na rzecz rodziny i aktualną potrzebę duszpasterską Kościoła lokalnego Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej powołuje z dniem 10 września 2005r. Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Gliwicach pod patronatem Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Ks. Jana Wieczorka.

 

I.   Cel Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

1. Celem DSŻR jest przygotowanie:

a) parafialnych doradców życia rodzinnego,

b) osób tworzących zespoły pastoralne przygotowujących młodzież ponadgimnazjalną do małżeństwa w ramach katechez przyparafialnych,

c) małżonków i rodziców do lepszego pełnienia swych ról w rodzinie,

poprzez pogłębioną refleksję naukową i chrześcijańskie spojrzenie na małżeństwo i rodzinę.

d)  narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

II.   Organizacja i władze Studium

1. DSŻR podlega bezpośrednio Referatowi Duszpasterstwa Rodzin Diecezjalnej Kurii w Gliwicach.

2. Władzą dla DSŻR w Gliwicach są: Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i ściśle z nim współpracujący Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.

3. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego powołują prelegentów do pracy w studium.

4. Studium jest finansowane ze środków, które są zobowiązani przekazać słuchacze w wysokości 250 zł. za semestr, w terminach podanych w rozdziale III, pkt. 3 i 4.

Jeżeli w zajęciach Studium uczestniczą osoby blisko spokrewnione, narzeczeni lub para małżonków, to istnieje możliwość obniżenia czesnego.

5. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin i Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego czuwają nad organizacją i prawidłowym przebiegiem Studium.

6. Organizatorzy Studium mogą odwołać rozpoczęcie nowego rocznika w przypadku niewystarczającego naboru - poniżej 13 osób.

7. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin w porozumieniu z Diecezjalnymi Doradcami Życia Rodzinnego występują z prośbą do Biskupa Ordynariusza Diecezji Gliwickiej o udzielenie misji kanonicznej absolwentom Studium.

8. Wykładowcami DSŻR są profesorowie Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w Opolu oraz zaproszeni specjaliści.

III.   Słuchacze DSŻR

1. DSŻR posiada słuchaczy zwyczajnych i tzw. „wolnych"

a) słuchacze zwyczajni otrzymują dyplom ukończenia DSŻR oraz mogą otrzymać misję kanoniczną,

b) słuchacze „wolni" otrzymują dyplom ukończenia Studium, bez możliwości otrzymania misji kanonicznej.

2. O przyjęciu do Studium decydują Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego.

3. Warunkiem przyjęcia są:

a) złożenie podania - prośby o przyjęcie do Studium,

b) przedłożenie pisemnej opinii Księdza Proboszcza o kandydacie,

c) uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł. do dnia 30 września br. na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

4. Słuchacz Studium jest zobowiązany do wpłat za kolejne semestry do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany semestr na konto Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej.

5. Osoby, które nie uiszczą w terminie czesnego zostaną skreślone z listy słuchaczy Studium - po jednorazowym wezwaniu do zapłaty.

IV.   Studia

1. DSŻR trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (II -ga sobota miesiąca) od września do czerwca. Jeden semestr obejmuje 5 zjazdów, oraz jeden warsztat wyjazdowy dwudniowy.

2. Formacja teologiczna ma na celu poznanie nauki katolickiej o małżeństwie i rodzinie w oparciu  o dokładną znajomość źródeł Objawienia w ścisłej łączności z Magisterium Kościoła Katolickiego.

3. Formacja warsztatowa ma wyrobić umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą oraz poznanie metody Naturalnego Planowania Rodziny.

4. Po ukończeniu Studium absolwent otrzymuje dyplom DSŻR, który może być podstawą do otrzymania misji kanonicznej. Dyplom będzie honorowany tylko przez instytucje kościelne.

5. Słuchacze zwyczajni mogą przystąpić do egzaminu II° w celu uzyskania dyplomu państwowego - Nauczyciela NPR Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

6. Do otrzymania dyplomu ukończenia DSŻR i misji kanonicznej wymaga się:

a) wysłuchania przez dwa lata wykładów przewidzianych programem - możliwa usprawiedliwiona nieobecność na 4 wykładach,

b) uczestniczenia w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i pracy z grupą - wymagana obecność na wszystkich zajęciach,

c) uczestniczenia w ćwiczeniach nauki metody NPR - każda nieobecność musi być indywidualnie z prowadzącym uzupełniona do następnych zajęć,

d) zaliczenia wszystkich testów kontrolnych przewidzianych programem,

e) przedłożenia pracy dyplomowej oraz jej obrony,

f) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu I°  metody wielowskaźnikowej - podwójnego sprawdzenia (angielskiej).

7. Słuchacze "wolni" otrzymują dyplom ukończenia Studium przy frekwencji wynoszącej minimum 70% wszystkich zjazdów.

 

V.   Ramowy program DR

1. Program DSŻR obejmuje pięć bloków tematycznych.

2.  Blok I - Nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie - teologia i biblia.

- Biblia o małżeństwie i rodzinie.

- Nauka o małżeństwie i rodzinie w Dokumentach Kościoła.

- Teologia małżeństwa i rodziny.

- Istota i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

3.  Blok II - Wybrane zagadnienia z psychologii małżeństwa i rodziny.

- Rozwój i dojrzewanie do miłości (wybór drogi powołania).

- Psychologia małżeństwa i rodziny.

- Społeczne zagrożenia życia małżeńskiego i rodzinnego.

- Kultura życia małżeńskiego i rodzinnego.

4. Blok III - Wybrane zagadnienia z seksuologii

- Natura ludzkiej seksualności (kobieta i mężczyzna) i jej rozwój.

- Zaburzenia seksualne i dewiacje, przemoc seksualna

- Etyka w życiu małżeńskim.

- Elementy bioetyki: sztuczna regulacja poczęć (antykoncepcja, aborcja), sztuczna prokreacja (zapłodnienie pozaustrojowe, sztuczna inseminacja, klonowanie), diagnostyka prenatalna, eutanazja.

5.  Blok IV - Zagadnienia z fizjologii płodności i planowania rodziny.

- Fizjologia i anatomia układu płciowego człowieka, endokrynologia, dojrzewanie i przekwitanie płciowe.

- Poczęcie człowieka, okres ciąży, poród, naturalne karmienie piersią.

- Metody Naturalnego Planowania Rodziny - istota, historia, skuteczność, rodzaje.

- Metoda wielowskaźnikowa - podwójnego sprawdzenia (angielska). Zasady obserwacji podstawowych objawów płodności i interpretacji kart.

6.  Blok V - Komunikacja interpersonalna, metodyka pracy warsztatowej i grupowej.

alt Ramowy program Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego
Czytaj więcej
    Informacje o Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego
Czytaj więcej