Przygotowanie do małżeństwa

 Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Czym jest sakrament małżeństwa.

Jest umową małżeńską kobiety i mężczyzny, zawartą zgodnie z formą przepisaną przez Kościół, podniesioną do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa zawierany wobec kapłana, przy obecności dwóch świadków, jest zarówno udzielany jak i przyjmowany przez samych narzeczonych działających mocą kapłańskiej władzy Chrystusa i w Jego imieniu (pierwszym i głównym szafarzem jest sam Jezus Chrystus). W trakcie wypowiadania przysięgi małżeńskiej Jezus Chrystus łączy ich w małżeństwo i pozostaje z nimi jako źródło łaski sakramentalnej na każdy dzień ich małżeńskiego życia. Małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane przez żadną władzę kościelną, czy świecką. Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci.

Zobowiązania jakie wynikają z przysięgi małżeńskiej:

* MIŁOŚĆ, która jest 
    - ludzka, a więc duchowo-zmysłowa opierająca się na woli świadczenia dobra współmałżonkowi
    - pełna, czyli bezwarunkowa,  
    - wyłączna, skierowana wyłącznie do współmałżonka
    - płodna, z natury swej skierowana ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa

*WIERNOŚĆ
    - w myślach
    - w słowach
    - w uczynkach (we współżyciu)

*UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKA 
to znaczy w małżeństwie:
    - współodczuwać, starać się wczuwać w sytuację współmałżonka, 
    - działać dla dobra wspólnoty małżeńskiej,
    - ujawniać swoje uczucia, emocje względem współmałżonka,

* NIE OPUSZCZĘ CIĘ AŻ DO ŚMIERCI
    - narzeczeni pojmują i przyjmują związek małżeński jako nierozerwalny.

Wypełnianie powyższych zobowiązań czyni małżonków szczęśliwymi :)

Kiedy rozpocząć przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Wymaga się aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6mc-y przed ślubem), w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa, oraz wybrania formy przygotowania. 

UWAGA!

Możecie uczestniczyć w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa przed spisaniem protokołu. W tym celu musicie zgłosić się do kancelarii po druk "obiegówki" potwierdzający odbycie nauk. Można też pobrać ten druk z naszej plikowni, wydrukować i podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (każdy z narzeczonych musi posiadać odrębny druk zaświadczenia).

Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności.

Kandydaci do małżeństwa powinni:

-  zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzima potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

- skompletować dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa "konkordatowego":

o        aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów

o        dowody osobiste,

o        świadectwa katechezy na poziomie ukończonej szkoły, a w przypadku ich braku potwierdzenie odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego

o        trzy egzemplarze "zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (pobiera się je w USC i ważne są sześć miesięcy od daty ich wydania).

o        narzeczeni biorą udział minimum w 4 katechezach przedślubnych, które odbywają się w 7 ośrodkach diecezjalnych, lub w swojej parafii jeśli są tam organizowane (nauki można odbyć w innej parafii) 

o        zgłaszają się na minimum trzy konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego.

Świadkowie ślubu: świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

W/w wymagania dla pragnących przyjąć sakrament małżeństwa wynikają z przepisów prawa kościelnego i cywilnego naszego kraju.

 Na czym polega przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego i podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli, szczęścia w tym osiąganego jak i w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych - naukach ogólnych (minimum 4), w ramach których występują także doradcy życia rodzinnego lub prelegenci z konferencjami ogólnymi podejmującymi następujące tematy: miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich, odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.

Pary odbywają także minimum trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem - Dawcą Życia. 

Zakres przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa został określony w Minimum Programowym dla diecezji gliwickiej opracowanym na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Zapoznaj się z jego treścią TUTAJ

 

Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa. 

        Zestawienie zarówno miejsc gdzie są prowadzone katechezy przedślubne jak i przyparafialnych poradni życia rodzinnego znajduje się w działach: „Katechezy przedślubne” i „Poradnie Życia Rodzinnego”

 

Do góry